Vår kvalitetspolicy

silhuett-platsannons-nyhet-logo.sv-v

Galatea koncernen – Galatea AB, KGA Logistik AB, Brygghuset i Sigtuna AB

Verksamhetsstyrning

Kvalitetspolicy

Syfte: Säkerställa att allt kvalitetsarbete på företaget är i linje med företagsledningens högsta intention.
Omfattning: Hela koncernen
Ansvar: Företagsledningen ansvarar för att policyn uppdateras vid behov och kommuniceras i företaget.

Galatea koncernen skall vara ett av de ledande dryckesföretagen i Sverige inom hållbar utveckling och miljö.

Företagen i koncernen tillhandahåller drycker med och utan alkohol till grossister, detaljhandel och restauranger i Sverige samt även utanför Sveriges gränser.

Galatea koncernens personal ska genom utbildning och samverkan med omgivande samhälle göras medvetna om företagets kvalitet- och utvecklingsfrågor och stimuleras och engageras till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling.

Viktiga kvalitetsaspekter för Galatea koncernens kunder är livsmedelssäkerhet, produktkvalitet, produktkunskap, produkttillgänglighet, kundbemötande, leveranssäkerhet, reklamationshantering och tillgänglighet.

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete ska vi tillgodose våra kunders och övriga omvärldens ständiga krav på utveckling samt ligga i framkant för att påverka oss själva och vår omgivning till ökat fokus inom kvalitetsfrågor.

Vi ska ta hänsyn till kvalitetsfrågorna, däri inräknat livsmedelssäkerhet, i våra beslut. Såväl inköp och produktion, som administration, lager, förvaltning och tekniska funktioner ska präglas av kvalitetsmedvetenhet.

Galatea koncernens kvalitetsarbete skall regelbundet utvärderas och utvecklas för att åstadkomma ständiga förbättringar.

Vi följer gällande lagstiftning och föreskrifter liksom våra intressenters prioriterade krav och övriga kvalitets- och livsmedelssäkerhetskrav som företaget berörs av.

Ladda ner som pdf…