Vår miljöpolicy

silhuett-platsannons-nyhet-logo-gron

Galatea koncernen – Galatea AB, KGA Logistik AB, Brygghuset i Sigtuna AB

Verksamhetsstyrning

Miljöpolicy

Syfte: Säkerställa att allt miljö- och kvalitetsarbete på företaget är i linje med företagsledningens högsta intention.
Omfattning: Hela koncernen
Ansvar: Företagsledningen ansvarar för att policyn uppdateras vid behov och kommuniceras i företaget.

Galatea koncernen skall vara ett av de ledande dryckesföretagen i Sverige inom hållbar utveckling och miljö.

Företagen i koncernen tillhandahåller drycker med och utan alkohol till grossister, detaljhandel och restauranger i Sverige samt även utanför Sveriges gränser.

Galatea koncernens personal ska genom utbildning och samverkan med omgivande samhälle göras medvetna om företagets miljö- och utvecklingsfrågor och stimuleras och engageras till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling.

Genom ett systematiskt miljöarbete ska vi förebygga föroreningar och vidta åtgärder som minskar de negativa konsekvenserna på miljön.

Vi ska ta hänsyn till miljöfrågorna i våra beslut. Såväl inköp och produktion, som administration, förvaltning och tekniska funktioner ska präglas av miljömedvetenhet. De prioriterande miljöaspekterna är att få ner utsläppen av koldioxid samt minska vår elenergianvändning och vår vattenanvändning.

Galatea koncernens miljöarbete skall regelbundet utvärderas och utvecklas för att åstadkomma ständiga förbättringar.

Vi följer gällande lagstiftning och föreskrifter liksom våra intressenters prioriterade krav och övriga miljökrav som företaget berörs av.

Ladda ner som pdf…